Regulamin Świadczenia Usług w Ramach Serwisu Internetowego „slowlingo.pl.”

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL slowlingo.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Serwis prowadzony jest przez Karolinę Roziewicz, z siedzibą w Poznaniu, ul. Katowicka 89.
 2. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – slowlingo.pl; e-mail – kontakt[at]slowlingo.pl; telefon 881233009;
 3. Do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zamówień w Serwisie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email. 

2 Rodzaje i zakres usług świadczonych na Serwisie

 1. Za pośrednictwem Serwisu oferowane są na odległość za pomocą sieci Internet usługi szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich, coachingu oraz języków obcych, zwane dalej również „Usługami”.
 2. Aktualna oferta Usług wraz z ich cennikiem znajduje się pod adresem: slowlingo.pl

3.  Polityka prywatności

 • Szczegółowa polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018 w związku z wejściem w życie RODO znajduje się tutaj. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia plików cookies dostępne są w zakładce Cookies.

4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Klienta, stacja/urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. aktualna wersja przeglądarki internetowej,
  3. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
 2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa Serwisu rest responsywna i dopasowana do urzadządzeń mobilnych.

5. Zasady zamawiania usług

 1. Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu Usługi, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  • dokładny opisu danej usługi i jej przeznaczenie bądź zastosowanie;
  • łączną cenę zamówionych usług wraz z podatkami,
  • dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
  • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia;
  • dotyczące braku prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, w okolicznościach wykonania całości usługi za zgodą konsumenta w okresie przed upływem terminu prawa do odstąpienia (gdy wybrany przez konsumenta termin wykonania usługi przypada w danym okresie).
 2. Dokonanie zamówienia Usługi nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 3. Składanie zamówienia na usługę odbywa się na drodze mailowej na adres: kontakt[at]slowlingo.pl, oraz w koszyku sklepowym (sklep dostępny pod adresem: http://slowlingo.pl/sklep/), podczas którego Klient podaje następujące dane (do realizacji faktury):
   1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
   2. Adres email
   3. Adres zamieszkania
   4. Nr PESEL lub NIP
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Serwisu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 3, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie składania zamówienia poprzez mail. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, a także zaznaczeniu okienka przy stosownym oświadczeniu o żądaniu i wyrażeniu zgody na rozpoczęcie wykonywania zamawianej usługi w okresie przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, (jeżeli wybrany przez Klienta termin wykonania usługi przypada w okresie 14 dni od daty zawarcia umowy), Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję” lub „Zarejestruj mnie na płatne wydarzenie”.
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Serwis zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia oferowanych usług.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Serwis przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta i opłaceniu usługi przez Klienta.
  • Klient dokonuje płatności za usługę z góry za pomocą mechanizmu obsługi sprzedaży i płatności w sklepie Serwisu dostępnym pod adresem http://slowlingo.pl/sklep/.
  • Serwis może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 8. Klient i Serwis związani są ceną Usługi obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 9. W Serwisie honorowane są następujące sposoby płatności: 
  • zwykły przelew na konto o numerze: PL 18 1140 2004 0000 3902 3906 4052.
  • poprzez system PayPal – szczegółowa informacja o płatności dostępna jest przy każdej usłudze, przy której taka płatność jest możliwa.
 10. Standardowo akceptowana jest płatność z góry za usługę. W określanych indywidualnie przypadkach termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia złożenia zamówienia Usługi i przesłania faktury. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta i po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Serwis wysyła Klientowi formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 12. Klientowi wystawiany jest rachunek. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia rachunku:
  • Imię i nazwisko/firmę,
  • Adres zamieszkania/siedziby,
  • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  • Numer zamówienia,
  • Adres korespondencyjny
   Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
 13. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

6.  Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Serwis na rzecz Klienta.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu kontakt[at]slowlingo.pl, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę transakcji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji  Serwis zawiadomi Klienta za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na końcu tego regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zgodnie z postanowieniem SlowLingo Administartor informuje Klienta, że natychmiastowe przystąpienie do wykonywania usługi na życzenie Powierzającego przed upływem 14 dni od podpisania niniejszej Umowy będzie skutkować utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Serwisem.
 5. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.  

8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a Serwisem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załączniki do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług przez Serwis.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Karolinę Roziewicz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [http://slowlingo.pl/regulamin-serwisu]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

   1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   2. Skutki odstąpienia od umowy
    W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat:  Karolina Roziewicz – SlowLingo,  SERWIS slowlingo.pl, adres e-mail – kontakt[at]slowlingo.pl

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.